2020 வங்கி ஊழியர்கள் 5 நாட்கள் வேலை நிறுத்தம்! எப்போது?

வங்கி ஊழியர்கள் 5 நாட்கள் வேலை நிறுத்தம்! என்ன காரணம்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *